หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร

แนะนำวิทยาลัย

• วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงSCA (Superstar College of Arts)
• เรามีเป้าหมายนั่นคือ การพัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ให้เป็น Superstar หรือ “ผู้นำที่เป็นเลิศ” ในทุกวงการธุรกิจและสังคม ซึ่งต้องมีทั้ง “ความสามารถ” คู่กับ “คุณธรรม”
• ขึ้นสู่ปีที่ 9* ซึ่งที่ผ่านมาฝึกฝนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในศาสตร์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงมาแล้วกว่า 4,500 คน ฝึกสอนดาราศิลปินในวงการกว่า 50 คน
• ฝึกสอนผู้เรียนผ่านหลักสูตร Corporate Training มากว่า 7,000 คน
• สตูดิโอห้องเรียนมาตรฐานมากกว่า 50 ห้อง บนพื้นที่กว่า 2,500 ตารางเมตร
• มีผู้ติดตามผ่าน Facebook รวมกว่า 300,000 คน (วิทยาลัยดนตรีที่มีคนติดตามผ่าน Social Media มากที่สุดในประเทศไทย)
• อยู่ที่ทองหล่อ (ปากซอยทองหล่อ 20 ถนนสุขุมวิท 55, สถานี BTS ทองหล่อ)

วิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรมากที่สุดในประเทศไทย

• หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านดนตรีและด้านการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
• หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและสาขาการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม) สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาดนตรีและสาขาการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 3 หรือเทียบเท่า
• หลักสูตร 2+1 BTEC+Bachelor รับรองโดยบอร์ดการศึกษา EDEXCEL ประเทศอังกฤษ (ร่วมกับ IVBE) เรียน 2 ปีแรกที่ SCA เรียนปีที่สามที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ จบได้วุฒิปริญญาตรีของอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
• หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับพนักงานองค์กรถึงระดับผู้บริหาร

แนะนำวิทยาลัย – รางวัลด้านคุณภาพการศึกษา

• ในปี 2557 SCA ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาขั้นดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินทุก 3 ปี
• ในปี 2556 SCA ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก EDEXCEL ซึ่งเป็นบอร์ดการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ     อังกฤษ ว่า SCA มีคุณภาพเทียบเท่าวิทยาลัยดนตรีและการแสดงที่ประเทศอังกฤษ   นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีและการแสดงเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้ ซึ่งมีทีมงานตรวจคุณภาพจากประเทศอังกฤษมาตรวจคุณภาพการเรียนการสอนทุกปี
• ในปี 2555 SCA ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสอนเต้น Ballet และ Jazz จาก Australian Teachers of Dancing (ATOD) ประเทศ Australia โดย ATOD มีการส่งครูต่างชาติมาตรวจคุณภาพการสอนทุกปี และ SCA ส่งนักเรียนสอบประกาศนียบัตรจาก ATOD เรื่อยมา

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน

 

แนะนำจุดเด่นของหลักสูตร SCA Corporate Training

• วิทยาลัย SCA ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่การฝึกอบรมระดับผู้บริหารองค์กร ไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ มาแล้วกว่า 7,000 คน
• วิทยาลัยสามารถส่งคณะอาจารย์ไปฝึกอบรมที่ห้องฝึกอบรมขององค์กร หรือองค์กรส่งพนักงานมาอบรมที่ห้องฝึกอบรมของวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สามารถจัดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรและผู้เรียน (Customized Courses) หรือหลักสูตรเฉพาะด้าน
• สถาบันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้านการฝึกอบรมพนักงานองค์กรอย่างถูกต้อง สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200% (TAX REDUCTION) ยกตัวอย่าง เช่น การเทรนนิ่ง 100,000 บาทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ 40,000 บาท จึงเปรียบเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายจริงเพียง 60,000 บาท
• หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานที่ทันสมัย ฝึกอบรมโดยคณะอาจารย์คุณภาพ สนุก และไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวประกอบการฝึกอบรม ทำให้ผู้เรียนจดจำได้ด้วยทั้งทางร่างกายและความเข้าใจ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการและธรรมชาติการทำงานของแต่ละองค์กร
• สถาบันมีห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถส่งพนักงานมาฝึกอบรมที่สถาบัน หรือให้ผู้สอนของสถาบันเข้าฝึกสอนที่ห้องฝึกอบรมขององค์กรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่าห้อง
• สถาบันได้รับการรับรางวัลจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการไทย และได้รับการรับรองจากบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ มีลูกค้าองค์กรชั้นนำใช้บริการ มีความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นได้ในคุณภาพ เหนือกว่าสถาบันทั่วไป

แนะนำของหลักสูตร SCA Corporate Training

• การฝึกอบรมการพูดปาฐกถาสำหรับการฝึกอบรมการพูดปาฐกถาสำหรับผู้บริหาร (Key Note Speech Training)
• การฝึกอบรมทักษะการพูดและการสื่อสารสาธารณะ (Public Speaking)
• การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำผ่านการสื่อสาร (Executive Personality and Communication)
• การรับมือข้อโต้แย้งลูกค้า (Customer Complaint Management)
• การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการขาย (Building Sales’ Confidence and Personality)
• การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ การทำงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
• การทำงานเป็นทีม (Team Building)
• การพัฒนางานบริการ (Service Mind)
• การบริการดุจญาติมิตร ประทับจิต พิชิตใจ (Care Like Family)
• การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)

1. หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร (Employee Personality Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือกับผู้พบเห็น เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการเจรจากับลูกค้า หรือเป็นการพัฒนาบุคลิกของผู้บริหารเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

รูปแบบการอบรม

 • ผสมผสานศิลปะการแสดง (Performing Arts) เข้ามาใช้เป็นกิจกรรม
• ใช้หลักทฤษฏีของ MBTI ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวเองและผู้อื่น
• บุคลิกภาพภายใน (ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดบวก)
• บุคลิกภาพภายนอก (การยืน การเดิน การใช้มือ สีหน้า แววตา เสื้อผ้า หน้าผม)
• เทคนิคในการพูดและการเจรจากับลูกค้า

2. หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communications)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสาร การฟังอย่างมีประสิทธิผล ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ การตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกตรงตามเป้าหมายและการสื่อสารเชิงบวก ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารกับลูกค้า

รูปแบบการอบรม

• วิเคราะห์การสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง
• การออกแบบการสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ
• เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
• ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

3. หลักสูตรการพัฒนาการพูดสำหรับผู้บริหาร (Public Speaking Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีความสามารถในการพูดที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ในสังคม ทำให้เข้าถึงหลักวิธีการ การวางตัว พร้อมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจ เมื่อต้องปรากฏกายต่อหน้าสาธารณะชน หรือที่ประชุม ทำให้พิธีการในวันนั้นๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีสีสรรของความน่าสนใจต่อผู้รับฟัง รับชม

รูปแบบการอบรม

• เทคนิคการพูดเปิดให้น่าสนใจ และพูดจบอย่างประทับใจเพิ่มความมั่นใจ
• การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสม
• การใช้น้ำเสียงหรือออกแบบเสียงให้น่าสนใจ
• การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น การฝึกซ้อมบนเวทีจำลอง
• เพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่า
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4. หลักสูตรการนำเสนองานให้สำเร็จ (Perfect Presentation)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับ หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบลำดับขั้นการนำเสนอ คำพูดที่เหมาะสมในการนำเสนอ การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิคการจูงใจให้ผู้ฟังติดตามและตั้งใจฟังอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้การนำเสนอผลงานประสบความสำเร็จในการเจรจากับคู่ค้า บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอผลงาน

รูปแบบการอบรม

• เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ ฝึกการใช้เสียง ที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือ
• การแสดงออกขณะพูดอย่างเป็นธรรมชาติ
• ฝึกกับโปรแกรม PowerPoint (ให้นำ notebook มาด้วย)
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• หลักสูตรอบรม 2 วัน

5. หลักสูตรการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Branding)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การตระหนักถึงและการรับรู้ของคนเรา ยี่ห้อก็เหมือนกับการจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อสังคมที่จะแพร่กระจายลักษณะส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพของเราเพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างโครงการทางธุรกิจของเราด้วยการจดจำแบรนด์

รูปแบบการอบรม

• การสร้างความแตกต่างให้คนอื่นจดจำ นึกถึงตัวเราได้อย่างไร จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญและชำนาญ
• การพัฒนาตนเองให้โดดเด่นในสายงานเพื่อให้ลูกค้าจดจำ
• กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ผู้ร่วมงานและลูกค้า ประทับใจ
• การใช้โชเซียลมีเดียในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

6. หลักสูตรการนำเสนอในสองภาษา (Bi-lingual MC Workshop)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การทำงานทั้งสองภาษา เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC ดังนั้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้อบรมจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการอบรม (หลักสูตร 2 วัน)

• ฝึกการเป็นพิธีกรเบื้องต้นภาษาไทย
• ฝึกการเป็นพิธีกรเบื้องต้นภาษาอังกฤษ
• การใช้ไมโครโฟน
• การใช้เสียง การออกเสียง
• การเอนเตอร์เทนผู้ร่วมงาน และผู้ฟัง
• การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7. หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจ และเพิ่มความมั่นใจไม่ในการทำงานกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบการอบรม (หลักสูตรระยะยาว 30 ชั่วโมง)

• บูรณการทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
• เรียนผ่านกิจกรรม และเกมส์
• เรียนกับเจ้าของภาษา และอาจารย์ไทยที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

8. หลักสูตรการให้บริการด้วยใจ (Excellent Service Mind)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

รูปแบบการอบรม

• การสร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการ
• การพัฒนา EQ
• ของขวัญที่ควรมอบให้ลูกค้า (รอยยิ้ม)
• การรับมือกับลูกค้าที่มีปัญหา
• อ่านใจลูกค้าอย่างเทพธิดาพยากรณ์

9. หลักสูตรการฝึกครูผู้ฝึกอบรม (Train the Trainers)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และการเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวน การฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการ ฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรม ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการอบรม

• การค้นหาสไตล์วิทยากรของตนเอง
• การประเมินความต้องการขององค์กร
• การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• การฝึกพัฒนาการสอน และลองสอน พร้อม feedback จากวิทยากร
• การเลือกเนื้อหา และการบริการเวลา
• การใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
• การประเมินผลการอบรม

10. กิจกรรม ชมรมเต้นหลังเลิกงาน (After Work Corporate Dance Club)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และการออกกำลังกาย ลดความเครียดของพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร สามารถจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดเป็นกิจกรรมชั่วคราวในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ Team Building

รูปแบบการอบรม

• เรียนเต้นกับครูผู้สอนเต้นมืออาชีพ ผู้ฝึกสอนศิลปินชื่อดัง
• ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงเป็นทีม
• สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน
• จัดเป็นกิจกรรมทุกสัปดาห์หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ

11. กิจกรรม ชมรมร้องเพลงหลังเลิกงาน (After Work Corporate Singing Club)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกความสามารถ ฝึกการเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก ลดความเครียดของพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร สามารถจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดเป็นกิจกรรมชั่วคราวในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ Team Building

รูปแบบการอบรม

• เรียนร้องเพลงกับครูผู้สอนร้องเพลงมืออาชีพ ผู้ฝึกสอนศิลปินชื่อดัง
• ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงโชว์เป็นทีม
• สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน
• จัดเป็นกิจกรรมทุกสัปดาห์หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ
• จัดเรียนกลุ่ม หรือเรียนเดี่ยวเพื่อพัฒนาการร้องเพลงในที่สาธารณะสำหรับผู้บริหาร เช่น การร้องเพลงในงานเลี้ยงประจำปีบริษัท

12. กิจกรรม คาราโอเกะปาร์ตี้สำหรับองค์กร (Corporate Karaoke Party)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกความสามารถ ฝึกการเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก ลดความเครียดของพนักงาน พร้อมการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร จัดเป็นกิจกรรมรื่นเริง หรือในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงหรือการเต้นเพื่อ Team Building สามารถใช้สถานที่จัดที่เวทีคอนเสิร์ตของวิทยาลัย หรือจัดที่หอประชุมขององค์กร

รูปแบบกิจกรรม

• การโชว์ร้องเพลง หรือการเต้นของพนักงาน บนเวทีคอนเสิร์ตที่มีระบบแสงเสียงเต็มรูปแบบ
• ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงโชว์เป็นทีม
• สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน สามารถจัดกรรมการเป็น Commentator เหมือนรายการทีวี
• สามารถจัดเลี้ยงอาหาร เป็นงานเลี้ยงปีใหม่ หรือกิจกรรมกระตุ้นขวัญกำลังใจให้พนักงาน

สนใจสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร

COLLEGE OF MUSIC, PERFORMING ARTS, ENTERTAINMENT BUSINESS MANAGEMENT, AND COMMUNICATIONS

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy( สำหรับอายุ 2 ปี ถึงผู้ใหญ่ )
คอร์สเรียนพิเศษ วิชาขับร้อง วิชาเปียโน วิชากลองชุด วิชากีต้าไฟฟ้า วิชากีต้าโปร่ง วิชาเบส วิชาไวโอลิน วิชาแซกโซโฟน วิชาบีทบ๊อกซ์ วิชาวงดนตรี วิชาดีเจ วิชาเต้นสตรีท วิชาเต้น K-POP วิชาเต้นบัลเล่ต์ วิชาเต้นแจ๊สมูฟ วิชาเดินแบบ วิชาการแสดง วิชาพัฒนาบุคลิกภาพ วิชาการพูดและการเป็นพิธีกร

2. หลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
เอกขับร้อง เอกปฏิบัติดนตรี เอกดนตรีศึกษา เอกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ เอกการแสดงละครเพลง เอกการแสดงเต้น เอกศิลปะการแสดงศึกษา และเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง

3. หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาศิลป์ดนตรี และ สาขาศิลป์นิเทศ(การสื่อสาร)

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาดนตรี

5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาดนตรี

6. หลักสูตร 2+1 BTEC+Bachelor
สาขาดนตรี และ สาขาการแสดง

7. หลักสูตรเตรียมศึกษาต่ออุดมศึกษาด้านดนตรีและการสื่อสารด้วยวุฒิ GED

8. หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร

แนะนำวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

กด Link เพื่อเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยแบบ VR360 องศา (Virtual Tour)

สัมมนาวงการบันเทิง

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) จัดให้มีวิชาสัมมนาวงการบันเทิง (Entertainment Seminar) กับผู้บริหารของวงการบันเทิง ศิลปิน หรือผู้ทำงานเบื้องหลังชื่อดังในทุกวงการบันเทิง อาทิ นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ผู้ผลิตดนตรี นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์และละคร นักปั้นศิลปินตลอดจน ช่างถ่ายภาพยนตร์และภาพนิ่งที่มีชื่อเสียง ฯลฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์จริงที่วิทยากรถ่ายทอดให้แบบใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับบุคคลสำคัญในวงการต่างๆ

ภาพบรรยากาศสัมมนาวงการบันเทิง (บางส่วน)

นักเรียนที่มีชื่อเสียง (บางส่วน)

ในช่วงที่ผ่านมา วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ได้สร้างผลงานการร่วมฝึกสอนแชมป์รายการประกวดใหญ่ของประเทศ เช่น AF (ไอซ์ AF9, เอม AF11), The Star (กั้ง The Star 10), Thai Supermodel (จิงจิง), Miss Grand Thailand ช่อง 7 (ลูกไม้ Miss Grand Rising Star), Thailand’s Most Famous (เฟริสท์), Teen Superstar (สาว, Ten), Master Key (หลิน), กิ๊กดู๋สงครามเพลง (ไข่มุก) และผู้เข้ารอบสุดท้ายในรายการ The Voice (ไข่มุก, ชีส, โอม), KPN (เอก, กัญจน์), Thailand’s Got Talent (กวาง), Miss Thailand World (แนน, จูน), เวทีนางสาวไทย (จูน), Dance Your Fat off (เฟิร์ส), น้องรักนักร้อง (ไข่มุก), Miss S-Cawaii (ลูกไม้, ปริม) และรายการอื่นๆ

คลิกดูข้อมูลนักเรียนเพิ่มเติม

SCA CAREER CENTER (ศูนย์จัดหางานในวงการบันเทิง)

 • วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีทีมงานและระบบการจัดหางานและแนะแนวทางอาชีพโดยเฉพาะให้กับนักศึกษาทุกคน เนื่องจากวิทยาลัยมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงต่างๆ ค่ายหนัง ค่ายละคร บริษัท Production และอื่นๆ ทำให้นักศึกษา สามารถหาโอกาสในการออดิชั่น หาที่ฝึกงานในระหว่างเรียน หรือหางานหลังจากที่เรียนจบกับบริษัทของพันธมิตร หรือแม้แต่บริษัทในเครือของวิทยาลัยซึ่งมีทั้งด้านบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ ด้านบริษัทอีเว้นท์ หรือโรงเรียนสอนดนตรีและศิลปะการแสดง ทำให้นักเรียนมีสิทธิ์ในการสอบเข้าเป็นครูผู้สอนที่ ซูเปอร์สตาร์ อะคาเดมี่ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการรับนักศึกษาที่เรียนจบเข้าทำงานในสาขาต่างๆ ได้ทันที

 • โอกาสในการแสดงออกทั้งในและนอกสถานที่ และการจัดสอบนอกสถานที่

 • โอกาสในการสร้างผลงานผ่าน SCA Mini Concert (ทุกปี), SCA Final Exam (เฉพาะหลักสูตร Full-Time ทุกปี) และ SCA Final Project (เฉพาะหลักสูตร Full-Time ปีที่จบหลักสูตร)

 • โอกาสในการเป็นศิลปินผ่านโครงการสร้างศิลปิน SCA Project

 • โอกาสในการเข้าวงการ และการประกวดต่างๆ ผ่าน SCA Career Center

พันธมิตรวงการบันเทิงไทย

 • ที่ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) จะมีค่ายเพลง สถานีโทรทัศน์ ค่ายภาพยนตร์ ค่ายละคร ค่ายนายแบบ นางแบบต่างๆ หมุนเวียนมาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) เช่น ช่อง 3, ช่อง 7, ช่อง 8, PPTV, K Channel, JSL, Workpoint, GMM Grammy, RS, Thailand’s Got Talent, The Trainer, AF, The Star, KPN, Keep Your Light Shining, BEC-Tero, S-Cawaii, Inspire, Oishi Band Battle, และอื่นๆ อีกมากมาย

 • อีกทั้ง วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ยังอยู่เบื้องหลังของรายการต่างๆ ในฐานะ Official Trainer / Trainers / กรรมการตัดสินของการประกวดมากมายทั่วประเทศ

 • นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) ก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าวงการผ่านการแจ้งข่าวสารของ SCA Career Center ตลอดทั้งปี มีโอกาสสำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไปถึงนักเรียนผู้ใหญ่ (ตามสมัครใจและความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง)

ครูผู้สอนคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยกว่า 100 ท่าน

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีครูผู้สอนทุกระดับรวมกว่า 100 ท่าน ตั้งแต่ระดับ Senior / Professional / Master ตามความต้องการของผู้เรียน โดยครูทุกท่านผ่านการทดสอบของวิทยาลัยอย่างเข้มข้น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถและประสบการณ์ในการแสดง ด้านความสามารถในการสอน ด้านประสบการณ์การสอน และด้านความรักนักเรียนและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

อนาคตอันใกล้นี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดประเทศอย่างเต็มตัว ทำให้อุตสาหกรรมบันเทิงไทยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น วงการแสดงและวงการดนตรี แนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นทุกปี อย่างไม่จบสิ้น ทั้งธุรกิจดนตรี ภาพยนตร์ ทีวีหรือแม้แต่สื่อบันเทิงออนไลน์ สร้างรายได้มหาศาล ปีละกว่า 50,000 ล้านบาท การเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ อุตสาหกรรมบันเทิง ยังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก กระแสตลาดบันเทิงของโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้ศิลปินและนักแสดงในเอเชียได้รับความนิยมสูงขึ้นสู่เวทีระดับโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรเฉพาะด้านในการสร้างศิลปินนักแสดงในประเทศไทย

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ( Superstar College of Arts )มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้เป็นศิลปินในวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิง และผลักดันให้นักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างที่ตนฝันไว้

จุดเด่นของวิทยาลัย คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่สร้างศิลปินโดยใช้ครูผู้สอนที่เป็นศิลปิน หรือครูผู้ฝึกสอนศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมคณะครูผู้สอนกว่า 100 ท่าน นับเป็นวิทยาลัยที่มีคณะครูอาจารย์ที่ทำงานในวงการบันเทิงมากที่สุดในประเทศไทย

วิทยาลัยยังให้อิสระกับนักศึกษาในการเลือกเรียนตามแนวดนตรีที่ทันสมัยที่ตนเองชื่นชอบ ซึ่งตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมดนตรีในปัจจุบัน ทำให้พร้อมทำงานในวงการได้ทันทีที่เรียนจบ

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ( Superstar College of Arts )มีเครือข่ายพันธมิตรมากมายในวงการบันเทิงที่ต้องการบุคลากรคุณภาพ และพร้อมที่จะให้โอกาสนักศึกษาของวิทยาลัย ในการออดิชั่นศิลปิน ฝึกงาน หรือ เข้าร่วมงานหลังจากเรียนจบ

นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้เรียนรู้ จาก ผู้บริหารค่ายเพลง ผู้บริหารบริษัทบันเทิงที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและระดับนานาชาติ หรือศิลปินนักแสดงชั้นนำ ในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับศิลปิน นักแสดง ผู้บริหาร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้รู้จักและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในวงการ

แนะนำวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

กด Link เพื่อชม VDO แนะนำวิทยาลัย

General Information

 • ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Superstar College of Arts

 • ชื่อย่อ : SCA

 • ชื่ออื่นที่คนรู้จัก : Superstar College of Asia และ Superstar Academy

 • SCA นับเป็นวิทยาลัยศิลปินที่มีหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งแรกใน ASEAN (แห่งที่สามในเอเชีย ถัดจากเกาหลีและญี่ปุ่น)

 • วิทยาลัยที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับวงการดนตรีและวงการแสดงที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยคณะครูอาจารย์ในวงการ และเครือข่ายจัดหางานในวงการ และผลักดันให้ผู้เรียนได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง อย่างที่ตนตั้งเป้าหมายไว้ เรามีความต้องการที่จะผลิตบุคลากรที่เป็นเลิศ เป็นผู้นำในทุกวงการ ซึ่งต้องมีทั้ง “คุณภาพความสามารถ” และมี “คุณธรรมจริยกรรม”

 • ขึ้นสู่ปีที่ 10 ซึ่งที่ผ่านมาฝึกฝนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศาสตร์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงมาแล้วกว่า 5,000 คน ฝึกสอนดาราศิลปินในวงการกว่า 100 คน

 • ด้วยคณะอาจารย์ในวงการบันเทิงกว่า 100 ท่าน

 • สตูดิโอห้องเรียนมาตรฐานมากกว่า 60 ห้อง บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร

 • มีผู้ติดตามผ่าน Facebook รวมกว่า 400,000 คน (วิทยาลัยดนตรีที่มีคนติดตามผ่าน Social Media มากที่สุดในประเทศไทย)

 • อยู่ที่ทองหล่อ (ปากซอยทองหล่อ 20 ถนนสุขุมวิท 55, สถานี BTS ทองหล่อ)

กิจกรรมนักเรียน (Activities)

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มีบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแล้ว จึงมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ

 • วงดนตรี

 • การบันทึกเสียงทำ CD

 • การผลิตเพลงในห้องบันทึกเสียง

 • การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ

 • การถ่ายทำปกซีดี

 • หลักสูตรนานาชาติ

 • คอนเสิร์ต

 • การผลิตเพลง

 • โครงการการกุศล

 • การแข่งขันดนตรี

 • การจัดกิจกรรมนอกสถานที่

 • รายการทีวี

 • แฟชั่นโชว์

 • คอร์สเรียนระดับ Master

 • การเรียนกับผู้บริหารและศิลปินในวงการในวิชาสัมมนาวงการบันเทิง

ภาพบรรยากาศกิจกรรม (บางส่วน)

คลิกดูกิจกรรมเพิ่มเติม

ติดต่อ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstarcollege of Arts)
946 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ 20) คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ผ่านแบบฟอร์มหรือโทร 091-954-1555 หรือ Line : @superstarcollege

วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstarcollege of Arts)
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.

ชื่อ-นามสกุลของคุณ

อีเมล์ของคุณ

เบอร์โทรของคุณ

เรื่องที่ต้องการติดต่อ

ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม