ครูกิ๊บ

กนกวรรณ ใหม่อ่อน
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สอนวิชารำไทย ที่ Nawamintarachiuntid School
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จ.พิษณุโลก , กทม.
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.สุโขทัย
  • แสดงหน้าพระที่นั่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จ.สุโขทัย
  • ตัวแทนคณะไปฝึกอบรม ดนตรีและการแสดง จ.ชลบุรี