ครูนิคแน็ค

เจนกีรติกา ท้วมเพิ่มทรัพย์
  • จบการศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาขาวิชาเอกนาฎยศิลป์ตะวันตก
  • เข้าร่วมโครงการศิลปะนิพนธ์ทางด้านศิลปะการแสดง การสอบทักษะศิลปะการแสดงขั้นสูง ครั้งที่ 17
  • ร่วมแสดงในการแสดงบัลเล่ต์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์เรื่อง มโนห์รา (ฉบับย่อ) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ลานกิจกรรมสวนเรืองแสง อ.เมื่อ จ.ขอนแก่น
  • ร่วมแสดงบัลเล่ต์ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์เรื่อง มโนห์ราร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและนักเต้นจาก Stephen Petronio Company
  • เข้าร่วม Work Shop กับ นักเต้นจากสหรัฐอเมริกา Stephen Petronio Company
  • เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานและนักแสดงในการแสดง Blood the Fusion Ballet การสอบวัดและประเมินผลทางด้านนาฎยศิลป์ตะวันตก ภาควิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
  • ผู้ออกแบบการแสดง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับอนุบาลให้กับโรงเรียนอนุบาลนวลน้อย ในการแข่งขัน “การแข่งขันทักษะเพื่อพัฒนาการที่ดีเลิศ เชิดชูพระเกียรติ รัชกาลที่ 9” ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
  • สร้างสรรค์ผลงานชุด “หทัยจอมมาร”
  • สร้างสรรค์การแสดงปอมปอมเชียร์ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน มินิกีฬาอนุบาลครั้งที่ 4