ครูนิค

จุฑามาศ เจริญพาณิชย์พันธ์
  • จบการศึกษาการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • รายการ Secon Street Jam ปี 2006
  • รายการ International Dance Day Showcase ปี 2006
  • รายการ World of Dance Shanghai China ปี 2016
  • โรงเรียน KPN ผู้สอนวิชา Hip-Hop ปี 2011 – 2011
  • โรงเรียน Pai-Pah ผู้สอนวิชา Hip-hop ปี 2010 – 2011
  • โรงเรียน International School ผู้สอนวิชา Hip Hop ,Street ปี 2016