ครูบัง

คณิณ สมันเลาะห์
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • นักดนตรีมืออาชีพกว่า 10 ปี
  • เป็น Producer
  • Back up ให้ศิลปินเช่น บอย พีชเมคเกอร์