ครูปิงปิง

จันทร์พิมพ์ แซ่หย่าง
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • จบการศึกษาปริญญาโท สาขาวารสาร Chinese Culture University ประเทศไต้หวัน
  • ดูผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=r-rWO7XwWWk
  • ดูผลงานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=w5CAQfTLRmQ