ครูป๊อบปี้

นายโสภณัฐ เหมหงษ์
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยบูรพา
  • กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
  • รางวัลชนะเลิศควบคุมวงขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ทำวงคอรัส มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ครูสอนร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยหอการค้า