ครูพลอย

จงรัก เทศดนตรี
  •  ATOD Teacher Course 2017 Jazz Moves : Gold Medal/Gold Star/Elementary
  • จบหลักสูตร Certifacate in Ballet Teaching Studies (CBTS) จาก Royal Academy of Dance (RAD) ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Advanced Foundation ของสถาบัน Royal Academy of Dance ระดับ Distinction
  • ประกาศนียบัตร Advanced 1 ของสถาบัน Royal Academy of Dance ระดับ Distinction
  • ประกาศนียบัตร Advanced 2 ของสถาบัน Royal Academy of Dance ระดับ Merit
  • 2559 เข้าร่วม Master Class กับ Miss Petrouchka นักแสดงบัลเล่ต์?ระดับนานาชาติ