ครูอร

อรวดี ธนะจันทร์
  • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดนตรี
  • ปริญญาตรี ราชภัฎสวนสุนันทา สาขาดนตรีศึกษา (สากล)
  • เรียบเรียงดนตรี และบันทึกเสียงดนตรีและเสียงร้อง ตามโจทย์ที่ให้มา ให้กับสถาบันชีวะโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล