ครูเอิร์ท

องอาจ กวีเกียรติกุล
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากสถาบัน CSTD จากประเทศ Australia
  • ได้รับรางวัล Ballet ขั้น advance จากสถาบัน RAD
  • ประสบการณ์ เป็นมือกลองให้กับศิลปิน วงคาไลโดสโคป
  • เขียนหนังสือการเรียนกลองซึ่งออกวางจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำ