ครูไก่

จันนร์สุดา หงษาวดี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี เอกเปียโน มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  • ประสบการณ์ในการสอนเปียโนมากกว่า 5 ปี