หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

แนะนำวิทยาลัย

 • วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดงSCA (Superstar College of Arts)
 • เรามีเป้าหมายนั่นคือ การพัฒนาผู้เรียนทั้งนักเรียนและผู้ใหญ่ให้เป็น Superstar หรือ “ผู้นำที่เป็นเลิศ” ในทุกวงการธุรกิจและสังคม ซึ่งต้องมีทั้ง “ความสามารถ” คู่กับ “คุณธรรม”
 • ขึ้นสู่ปีที่ 15 ซึ่งที่ผ่านมาฝึกฝนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจในศาสตร์ด้านดนตรีและศิลปะการแสดงมาแล้วกว่า 5,000 คน ฝึกสอนดาราศิลปินในวงการกว่า 100 คน
 • ฝึกสอนผู้เรียนผ่านหลักสูตร Corporate Training มากว่า 7,000 คน
 • สตูดิโอห้องเรียนมาตรฐานเกือบ 60 ห้อง บนพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตร
 • มีผู้ติดตามผ่าน Facebook รวมกว่า 500,000 คนและ YouTube รวมกว่า 300,000 คน (วิทยาลัยดนตรีที่มีคนติดตามผ่าน Social Media มากที่สุดในประเทศไทย)
 • อยู่ที่ทองหล่อ (ปากซอยทองหล่อ 20 ถนนสุขุมวิท 55, สถานี BTS ทองหล่อ)

วิทยาลัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรมากที่สุดในประเทศไทย

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ด้านดนตรีและด้านการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปและบุคคลทั่วไป
 • หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและสาขาการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม) สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาดนตรีและสาขาการแสดง รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 3 หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตร 2+1 BTEC+Bachelor รับรองโดยบอร์ดการศึกษา EDEXCEL ประเทศอังกฤษ (ร่วมกับ IVBE) เรียน 2 ปีแรกที่ SCA เรียนปีที่สามที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ จบได้วุฒิปริญญาตรีของอังกฤษ สำหรับนักเรียนที่จบระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร เพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับพนักงานองค์กรถึงระดับผู้บริหาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาบุคลากรองค์กร โดย วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts)

แนะนำวิทยาลัย – รางวัลด้านคุณภาพการศึกษา

 • ในปี 2557 SCA ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาขั้นดีเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลขั้นสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินทุก 3 ปี
 • ในปี 2556 SCA ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจาก EDEXCEL ซึ่งเป็นบอร์ดการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อังกฤษ ว่า SCA มีคุณภาพเทียบเท่าวิทยาลัยดนตรีและการแสดงที่ประเทศอังกฤษ นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีและการแสดงเดียวในประเทศไทยในขณะนี้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพนี้ ซึ่งมีทีมงานตรวจคุณภาพจากประเทศอังกฤษมาตรวจคุณภาพการเรียนการสอนทุกปี
 • ในปี 2555 SCA ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสอนเต้น Ballet และ Jazz จาก Australian Teachers of Dancing (ATOD) ประเทศ Australia โดย ATOD มีการส่งครูต่างชาติมาตรวจคุณภาพการสอนทุกปี และ SCA ส่งนักเรียนสอบประกาศนียบัตรจาก ATOD เรื่อยมา

ตัวอย่างลูกค้าบางส่วน

แนะนำจุดเด่นของหลักสูตร SCA Corporate Training

 • วิทยาลัย SCA ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำในการให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตั้งแต่การฝึกอบรมระดับผู้บริหารองค์กร ไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ มาแล้วกว่า 7,000 คน
 • วิทยาลัยสามารถส่งคณะอาจารย์ไปฝึกอบรมที่ห้องฝึกอบรมขององค์กร หรือองค์กรส่งพนักงานมาอบรมที่ห้องฝึกอบรมของวิทยาลัย โดยคณะอาจารย์สามารถจัดหลักสูตรตามความต้องการขององค์กรและผู้เรียน (Customized Courses) หรือหลักสูตรเฉพาะด้าน
 • สถาบันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการด้านการฝึกอบรมพนักงานองค์กรอย่างถูกต้อง สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ 200% (TAX REDUCTION) ยกตัวอย่าง เช่น การเทรนนิ่ง 100,000 บาทสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีได้ 40,000 บาท จึงเปรียบเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายจริงเพียง 60,000 บาท
 • หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานที่ทันสมัย ฝึกอบรมโดยคณะอาจารย์คุณภาพ สนุก และไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนเคลื่อนไหวประกอบการฝึกอบรม ทำให้ผู้เรียนจดจำได้ด้วยทั้งทางร่างกายและความเข้าใจ ผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการและธรรมชาติการทำงานของแต่ละองค์กร
 • สถาบันมีห้องฝึกอบรมขนาดใหญ่ สามารถส่งพนักงานมาฝึกอบรมที่สถาบัน หรือให้ผู้สอนของสถาบันเข้าฝึกสอนที่ห้องฝึกอบรมขององค์กรก็ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่าห้อง
 • สถาบันได้รับการรับรางวัลจากทั้งกระทรวงศึกษาธิการไทย และได้รับการรับรองจากบอร์ดการศึกษาประเทศอังกฤษ มีลูกค้าองค์กรชั้นนำใช้บริการ มีความน่าเชื่อถือ และเชื่อมั่นได้ในคุณภาพ เหนือกว่าสถาบันทั่วไป

แนะนำของหลักสูตร SCA Corporate Training

 • การฝึกอบรมการพูดปาฐกถาสำหรับการฝึกอบรมการพูดปาฐกถาสำหรับผู้บริหาร (Key Note Speech Training)
 • การฝึกอบรมทักษะการพูดและการสื่อสารสาธารณะ (Public Speaking)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำผ่านการสื่อสาร (Executive Personality and Communication)
 • การรับมือข้อโต้แย้งลูกค้า (Customer Complaint Management)
 • การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการขาย (Building Sales’ Confidence and Personality)
 • การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและ การทำงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication)
 • การทำงานเป็นทีม (Team Building)
 • การพัฒนางานบริการ (Service Mind)
 • การบริการดุจญาติมิตร ประทับจิต พิชิตใจ (Care Like Family)
 • การเสริมสร้างภาวะผู้นำ (Leadership)

1 หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากร (Employee Personality Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มความน่าเชื่อถือกับผู้พบเห็น เพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการเจรจากับลูกค้า หรือเป็นการพัฒนาบุคลิกของผู้บริหารเพื่อพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

รูปแบบการอบรม

 • ผสมผสานศิลปะการแสดง (Performing Arts) เข้ามาใช้เป็นกิจกรรม
 • ใช้หลักทฤษฏีของ MBTI ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพของตัวเองและผู้อื่น
 • บุคลิกภาพภายใน (ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การคิดบวก)
 • บุคลิกภาพภายนอก (การยืน การเดิน การใช้มือ สีหน้า แววตา เสื้อผ้า หน้าผม)
 • เทคนิคในการพูดและการเจรจากับลูกค้า

2 หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communications)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้านการสื่อสาร การฟังอย่างมีประสิทธิผล ร่วมถึงการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจูงใจ การตั้งคำถาม การแสดงความคิดเห็น การแสดงออกตรงตามเป้าหมายและการสื่อสารเชิงบวก ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมาย ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสารกับลูกค้า

รูปแบบการอบรม

 • วิเคราะห์การสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง
 • การออกแบบการสื่อสารตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ลดปัญหาความขัดแย้งในองค์กร

3 หลักสูตรการพัฒนาการพูดสำหรับผู้บริหาร (Public Speaking Development)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาให้ผู้บริหารมีความสามารถในการพูดที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ ในสังคม ทำให้เข้าถึงหลักวิธีการ การวางตัว พร้อมถึงการเสริมสร้างความมั่นใจ เมื่อต้องปรากฏกายต่อหน้าสาธารณะชน หรือที่ประชุม ทำให้พิธีการในวันนั้นๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและมีสีสรรของความน่าสนใจต่อผู้รับฟัง รับชม

รูปแบบการอบรม

 • เทคนิคการพูดเปิดให้น่าสนใจ และพูดจบอย่างประทับใจเพิ่มความมั่นใจ
 • การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสม
 • การใช้น้ำเสียงหรือออกแบบเสียงให้น่าสนใจ
 • การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น การฝึกซ้อมบนเวทีจำลอง
 • เพิ่มความมั่นใจ ลดความประหม่า
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

4 หลักสูตรการนำเสนองานให้สำเร็จ (Perfect Presentation)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับ หลักการ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติของการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบลำดับขั้นการนำเสนอ คำพูดที่เหมาะสมในการนำเสนอ การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ และเทคนิคการจูงใจให้ผู้ฟังติดตามและตั้งใจฟังอย่างสม่ำเสมอและมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ซึ่งจะส่งผลให้การนำเสนอผลงานประสบความสำเร็จในการเจรจากับคู่ค้า บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอผลงาน

รูปแบบการอบรม

 • เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ ฝึกการใช้เสียง ที่ทรงพลังและน่าเชื่อถือ
 • การแสดงออกขณะพูดอย่างเป็นธรรมชาติ
 • ฝึกกับโปรแกรม PowerPoint (ให้นำ notebook มาด้วย)
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • หลักสูตรอบรม 2 วัน

5 หลักสูตรการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล (Personal Branding)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การตระหนักถึงและการรับรู้ของคนเรา ยี่ห้อก็เหมือนกับการจัดการกับมันได้อย่างถูกต้องโดยไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อสังคมที่จะแพร่กระจายลักษณะส่วนบุคคลและเป็นมืออาชีพของเราเพื่อให้เราสามารถเสริมสร้างโครงการทางธุรกิจของเราด้วยการจดจำแบรนด์

รูปแบบการอบรม

 • การสร้างความแตกต่างให้คนอื่นจดจำ นึกถึงตัวเราได้อย่างไร จากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญและชำนาญ
 • การพัฒนาตนเองให้โดดเด่นในสายงานเพื่อให้ลูกค้าจดจำ
 • กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้ผู้ร่วมงานและลูกค้า ประทับใจ
 • การใช้โชเซียลมีเดียในการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล

6 หลักสูตรการนำเสนอในสองภาษา (Bi-lingual MC Workshop)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้การทำงานทั้งสองภาษา เนื่องด้วยประเทศไทยกำลังเข้าสู่ AEC ดังนั้นการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ซึ่งผู้อบรมจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

รูปแบบการอบรม (หลักสูตร 2 วัน)

 • ฝึกการเป็นพิธีกรเบื้องต้นภาษาไทย
 • ฝึกการเป็นพิธีกรเบื้องต้นภาษาอังกฤษ
 • การใช้ไมโครโฟน
 • การใช้เสียง การออกเสียง
 • การเอนเตอร์เทนผู้ร่วมงาน และผู้ฟัง
 • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7 หลักสูตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทุกทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในที่ทำงานให้คุณพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษในแวดวงธุรกิจ และเพิ่มความมั่นใจไม่ในการทำงานกับลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติในสถานการณ์ต่างๆ

รูปแบบการอบรม (หลักสูตรระยะยาว 30 ชั่วโมง)

 • บูรณการทักษะการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน
 • เรียนผ่านกิจกรรม และเกมส์
 • เรียนกับเจ้าของภาษา และอาจารย์ไทยที่จบด้านการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง

8 หลักสูตรการให้บริการด้วยใจ (Excellent Service Mind)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

รูปแบบการอบรม

 • การสร้างทัศนคติที่ดีในงานบริการ
 • การพัฒนา EQ
 • ของขวัญที่ควรมอบให้ลูกค้า (รอยยิ้ม)
 • การรับมือกับลูกค้าที่มีปัญหา
 • อ่านใจลูกค้าอย่างเทพธิดาพยากรณ์

9 หลักสูตรการฝึกครูผู้ฝึกอบรม (Train the Trainers)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การฝึกอบรมเป็นวิธีการในการพัฒนา “คน” ที่ดีที่สุด และการฝึกอบรมที่ดีจะต้องมีการวางแผน และการเตรียมการที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ อย่างชัดเจน โดยวิทยากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวน การฝึกอบรมและแนวคิดเกี่ยวกับการ ฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้การฝึกอบรม ดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

รูปแบบการอบรม

 • การค้นหาสไตล์วิทยากรของตนเอง
 • การประเมินความต้องการขององค์กร
 • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • การฝึกพัฒนาการสอน และลองสอน พร้อม feedback จากวิทยากร
 • การเลือกเนื้อหา และการบริการเวลา
 • การใช้กิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • การประเมินผลการอบรม

10 กิจกรรม ชมรมเต้นหลังเลิกงาน (After Work Corporate Dance Club)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี และการออกกำลังกาย ลดความเครียดของพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร สามารถจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดเป็นกิจกรรมชั่วคราวในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ Team Building

รูปแบบการอบรม

 • เรียนเต้นกับครูผู้สอนเต้นมืออาชีพ ผู้ฝึกสอนศิลปินชื่อดัง
 • ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงเป็นทีม
 • สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน
 • จัดเป็นกิจกรรมทุกสัปดาห์หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ

11 กิจกรรม ชมรมร้องเพลงหลังเลิกงาน (After Work Corporate Singing Club)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกความสามารถ ฝึกการเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก ลดความเครียดของพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร สามารถจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือจัดเป็นกิจกรรมชั่วคราวในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันเพื่อ Team Building

รูปแบบการอบรม

 • เรียนร้องเพลงกับครูผู้สอนร้องเพลงมืออาชีพ ผู้ฝึกสอนศิลปินชื่อดัง
 • ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงโชว์เป็นทีม
 • สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน
 • จัดเป็นกิจกรรมทุกสัปดาห์หรือเป็นกิจกรรมเฉพาะกิจ
 • จัดเรียนกลุ่ม หรือเรียนเดี่ยวเพื่อพัฒนาการร้องเพลงในที่สาธารณะสำหรับผู้บริหาร เช่น การร้องเพลงในงานเลี้ยงประจำปีบริษัท

12 กิจกรรม คาราโอเกะปาร์ตี้สำหรับองค์กร (Corporate Karaoke Party)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ฝึกความสามารถ ฝึกการเข้าสังคม ความกล้าแสดงออก ลดความเครียดของพนักงาน พร้อมการจัดเลี้ยงอาหาร เพื่อเป็นสวัสดิการขององค์กร จัดเป็นกิจกรรมรื่นเริง หรือในลักษณะกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลงหรือการเต้นเพื่อ Team Building สามารถใช้สถานที่จัดที่เวทีคอนเสิร์ตของวิทยาลัย หรือจัดที่หอประชุมขององค์กร

รูปแบบกิจกรรม

 • การโชว์ร้องเพลง หรือการเต้นของพนักงาน บนเวทีคอนเสิร์ตที่มีระบบแสงเสียงเต็มรูปแบบ
 • ฝึกความกล้าแสดงออก และความสามัคคีในการทำงานและแสดงโชว์เป็นทีม
 • สามารถจัดเป็นกิจกรรมแข่งขันในสำนักงาน สามารถจัดกรรมการเป็น Commentator เหมือนรายการทีวี
 • สามารถจัดเลี้ยงอาหาร เป็นงานเลี้ยงปีใหม่ หรือกิจกรรมกระตุ้นขวัญกำลังใจให้พนักงาน