Message from President สารจากอธิการบดี

“การศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และทางด้านธุรกิจบันเทิง เป็นการศึกษาที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมขณะนี้ที่เปิดกว้างจากสังคมในประเทศไทยไปสู่สังคมอาเซียน เราจึงคิดว่าการมีสถาบันที่มีความพร้อมในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย ซึ่งหากเยาวชนเหล่านั้นได้รับการฝึกสอน ได้รับการบ่มเพาะที่ดี ผมเชื่อว่าเยาวชนไทยจะไม่เป็นรองใครในโลก ผมเชื่อว่าเรามีเยาวชนที่มีความพร้อม เรามีอุปกรณ์ที่มีความพร้อม เรามีครูอาจารย์ที่มีความพร้อม และที่สำคัญที่สุดก็คือ เราอยากที่จะสร้างฝันของเยาวชนทั้งหลายให้กลายเป็นความจริงให้ได้

ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำนั้นจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้น เราสามารถที่จะทำได้อย่างหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีที่สามารถพัฒนาประเทศทำให้เป็นที่รู้จัก ไม่เฉพาะแต่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางด้านธุรกิจเท่านั้น แต่จากศิลปวัฒนธรรม ผ่านดนตรี ภาพยนตร์ และการแสดง ผมคิดว่าวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม จะเป็นองค์กรสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จะผลักดันประเทศของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
ในปี 2015 นั้น ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากธุรกิจ นอกจากการค้า ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือศิลปกรรมและวัฒนธรรม ผมเชื่อว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่เป็นรองใคร และมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยามนั้น จะเป็นแหล่งความรู้ แหล่งที่จะสร้างคน แหล่งที่จะสร้างผู้ประกอบการทางด้านดนตรี ทางด้านศิลปะการแสดง และทางด้านธุรกิจบันเทิงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผมอยากจะขอเชิญชวนเยาวชน และนักศึกษา ที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นศิลปิน นักดนตรี นักแสดง และนักธุรกิจบันเทิง ได้ศึกษาข้อมูลของวิทยาลัยของเรา และมาร่วมกันสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงกับวิทยาลัยศิลปะการแสดง : ศิลปินแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยสยาม”

ดร.พรชัย มงคลวนิช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม