สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสยาม

คณะ/ภาควิชา วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Music and Performing Arts

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและศิลปะการแสดง)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Music and Performing Arts)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :    ศป.บ.(ดนตรีและศิลปะการแสดง)

อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music and Performing Arts)

วิชาเอก สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 127  หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ศิลปินดนตรี ศิลปินขับร้อง นักธุรกิจดนตรี ผู้กำกับการแสดงดนตรี นักประพันธ์ดนตรี นักเรียบเรียงดนตรี
ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง ผู้ควบคุมการผสมเสียง ผู้จัดทำมาสเตอร์ริง  ผู้จัดการด้านดนตรี ผู้สอนดนตรี และนักวิชาการดนตรี 

ผู้จัดการด้านการแสดง นักแสดง ผู้ผลิตงานแสดง ผู้สอนการแสดง นักแสดงเต้น ผู้สอนการเต้น  นักออกแบบท่าเต้น ศิลปินร้องเต้น ผู้จัดการด้านการตลาด ผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิง และอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปรัชญา

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ควบคู่การปฏิบัติวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

ความสำคัญ

ดนตรีและศิลปะการแสดง มีส่วนในการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจ รวมถึงด้านความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงพัฒนาการทางปัญญาของมนุษย์ การให้การศึกษาด้านดนตรีและศิลปะการแสดง จึงเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคม

ในปัจจุบันวงการธุรกิจดนตรีและธุรกิจศิลปะการแสดง ได้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดงของประเทศไทย จึงมีความจำเป็นต้องมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ครอบคลุมทักษะทั้ง 2 ด้าน คือ ทักษะดนตรีและทักษะศิลปะการแสดง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมบันเทิง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง และเผยแพร่ผลงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง

3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านธุรกิจบันเทิงสามารถนำไปบูรณาการในการประกอบอาชีพด้านการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดง

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร (PDF)