สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ ระดับปริญญาตรี

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts

 2. ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและศิลปะการแสดง) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ดนตรีและศิลปะการแสดง) อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music and Performing Arts)

 3. กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง

  • แขนงวิชาเอกเลือก การแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ (Acting for Television and Film)
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

  แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 89 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 5. จุดมุ่งหมาย

  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างรอบด้าน เพื่อพร้อมที่ จะก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการการแสดงที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเลือก โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการแสดง การเข้าถึงตัวละคร (Building Character) ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์ มิวสิค วิดีโอ โฆษณา งานอีเวนท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง ได้เสริมทักษะการร้องเพลง การเต้น การออกแบบท่าเต้น เพื่อเติบโตในสายของศิลปินนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์และศิลปินละครเพลงที่ กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถเติบโตในสายของการเป็น Acting Coach และครูสอนการแสดงได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนรายวิชาการแสดงจำนวนมากที่สุดและครอบคลุมศาสตร์ของการแสดงมากที่สุดในประเทศ และเป็นสาขาการแสดง สาขาแรกของประเทศที่เสริมทักษะ และความเชี่ยวชาญ ด้านการสอนการแสด ง เพื่อตอบรับกับความต้องการของสายอาชีพนี้ ในระดับนานาชาติอีกด้วย นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับตนเองในฐานะศิลปินที่สามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ อาทิ การเรียนรู้ธุรกิจการแสดงทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลักการบริหารจัดการการแสดง การสร้างโครงงานศิลปะการแสดง การสัมมนาวงการบันเทิง การเรียนรู้กฎหมายของธุรกิจบันเทิง การตัดต่อเสียง ภาพเคลื่อนไหว และองค์ประกอบศิลป์ ประกอบการแสดง การประชาสัมพันธ์ การเขียนบท การกำกับการแสดง การเป็นพิธีกร การพฒันาและออกแบบภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาแรกของประเทศที่มีการเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างครบวงจรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถอย่างรอบด้านรู้เท่าทัน และสร้างอาชีพให้ตนเองได้ อีกทั้งผู้เรียนยังได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เรียนรู้จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง อาทิ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซี ย และได้ฝึกงานในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายยก่อนจบการศึกษาด้วย

 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  การแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง นักแสดงละครเพลง นักเต้น นักการออกแบบท่าเเต้น ศิลปินนักร้อง ครูสอนการแสดง นักธุรกิจการแสดง

 7. ตัวอย่างรายชื่อวิชาบางส่วน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
  • ธุรกิจบันเทิง
  • ธุรกิจบันทิงนานาชาติ
  • กฎหมายธุรกิจบันเทิง
  • สัมมนาวงการบันเทิง
  • โครงงานศิลปิน
  • การประชาสัมพันธ์เพื่อการแสดง
  • การศึกษาศิลปะการแสดง
  • การศึกษาตัวละคร
  • การแสดงภาพยนตร์
  • การแสดงละครโทรทัศน์
  • การแสดงละครเวที
  • การพูดและการเป็ นพิธีกร
  • การแสดงมิวสิควิดีโอและโฆษณา
  • การเขียนบท
  • การออกแบบองค์ประกอบศิลป์ เพื่อการแสดง
  • กระบวนการผลิตงานด้านการแสดง
  • การแสดงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท
  • การกำกับการแสดง
  • กำกับเวทีและธุรกิจกองถ่าย
  • การคัดเลือกนักแสดง
  • การออกแบบท่าเต้น
  • การขับร้องและการเต้นเพื่อการแสดงละครเพลง
 8. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถในการแสดง
  • มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดง