สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง  วิชาเอกเลือกการแสดงเต้น ระดับปริญญาตรี

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย :  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts

 2. ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและศิลปะการแสดง) ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ดนตรีและศิลปะการแสดง) อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music and Performing Arts)

 3. กลุ่มวิชาศิลปะการแสดง

  • แขนงวิชาเอกเลือก การแสดงเต้น (Dance Performance)
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

  แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 89 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 5. จุดมุ่งหมาย

  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างรอบด้าน และมุ่งเน้นการเต้นประเภทต่าง ๆ เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการการแสดงเต้น ที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงเต้นให้กับผู้อื่นได้ ผู้เรียนจะได้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาเต้นที่ตนเลือก โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการแสดงชนิดต่าง ๆ ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงละครเวทีและละครเพลง ได้เสริมทักษะการร้องเพลง การเต้น เพื่อเติบโตในสายของศิลปินนักร้องที่สามารถเต้น ศิลปินนักแสดง และศิลปินละครเพลงที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเติบโตในสายของการเป็นครูสอนการเต้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการสร้างอาชีพให้กับตนเองในฐานะศิลปินที่สามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ อาทิ การสร้างโครงงานศิลปิน การสัมมนาวงการบันเทิง การเรียนรู้ กฎหมายของธุรกิจบันเทิง การเป็นพิธีกร การพัฒนาและออกแบบภาพลักษณ์ของศิลปินที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาแรกของประเทศที่มีการเสริมความรู้และทักษะด้านศิลปะการแสดงอย่างครบวงจรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้สามารถเป็นศิลปินที่มีความสามารถอย่างรอบด้าน รู้เท่าทัน และสร้างอาชีพให้ตนเองได้ อีกทั้งผู้เรียนยังได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู้ สังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เรียนรู้จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง อาทิ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และได้ฝึกงานในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาด้วย

 6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  ศิลปินนักเต้น ศิลปินนักร้องที่มีความสามารถในการเต้น นักแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอโฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง ครูสอนศิลปะการแสดง ครูสอนเต้น นักออกแบบท่าเต้น นักธุรกิจการแสดง

 7. ตัวอย่างรายชื่อวิชาบางส่วน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • การแสดงเต้น ๑-๒
  • เรื่องคัดเฉพาะการแสดงเต้น ๑-๔
  • บัลเลต์
  • การฝึกสอนการแสดงเต้น ๑-๒
  • การกำกับการแสดงเต้นและการออกแบบท่าเต้น
  • การขับร้องเบื้องต้น, ระดับกลาง, และระดับสูง
  • การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายสําหรับการแสดง
  • การพัฒนาบุคลิกภาพและการเดินแบบ
  • การแสดงละครเวที
  • การแสดงละครเพลง
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
  • ธุรกิจบันเทิง
  • กฎหมายธุรกิจบันเทิง
  • สัมมนาวงการบันเทิง
  • โครงงานศิลปิน
  • การสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
  • การวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
  • ทักษะการนําเสนองานธุรกิจบันเทิงและการเจรจาต่อรอง
  • การถ่ายภาพและภาพยนตร์ดิจิทัล
  • การพูดและการเป็นพิธีกร
 8. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกเลือกการแสดงเต้น ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  • สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ ในชั่นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสําเร็จการศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความสามารถในการแสดงเต้น
  • มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดง