มาร์ค ศุภโชค วาน พาสเซิน

มาร์ค
  •  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดง เอกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์
  • รองชนะเลิศอันดับ 2 ELITE MODEL 2014