ลุกซ์ ชาญวิทย์ ทวีสิน

THE STAR 12
  • นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร SCA Superstar Academy
  • THE STAR 12