ครูกานต์

วัชรพงศ์ สอนสะอาด
  • จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA (Superstar College of Arts) มหาวิทยาลัยสยาม
  • Winner of Acting Bangkok Award ,Bangkok 2013