ครูมด Beatboyz Bangkok

  • สอนวิชาแสดงดนตรีผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
  • สอนวิชาจรรยาบรรณ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ศิลปิน