ครูลม

ศิริสุข โสภาคย์วิจิตร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขา ธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คณะ นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา การจัดการธุรกิจบันเทิงและการผลิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • The Winner of Honda Lady DJ 2011
  • DJ since 2004 – now
  • Start with electric music passionate, Practice scratching hiphop skills then more interested to art of music technology.
  • Former DJ at 5-6 stars hotel bars around Thailand (Centara Grand ,Le Bua at State Tower ,Dusit Thani ,Sofitel Bangkok ,JW Marriott ,Royal Orchid Sheraton ,Six Sense Evason Huahin ,Hard Rock Hotel Pattay
  • Party DJ aroud Asia (Macau ,Jakata ,Kuala Lumpur ,Singapore ,Vientine ,Pakse ,Sawannaket
  • Assistance Marketing Manager and Product Manager at Proplugin Co.,ltd. 2014
  • Celebrate Songkran Festival with Zeal ,Ae Jirakorn ,Pop Pongkul at Art Beach Club, Koh Lipe