ครูฮั๊ว

เนตรวรัตน์ ทิพย์โยดม
  •  จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Mother Marie Xavier Pirc. Grad de 1-8
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Br. Bennette Lerner
  • ศึกษาด้านดนตรีจาก Dr. Eric Hick
  • ประสบการณ์ในการสอนเปียโน 23 ปี