ครูเอ็ม พรธรรม ทับทอง

พรธรรม ทับทอง
  • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันฑา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
  • ประสบการณ์ทางด้านกลองชุดทั้งการสอนและงานแสดงด้านดนตรีมากว่า 11 ปี