การจัดการความรู้ (KM)

รายงานการจัดการความรู้  ปีการศึกษา 2565

ทางวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ได้มีการจัดอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge management)ให้กับอาจารย์และบุคลากรภายใน ในหัวข้อเรื่อง การใช้โปรแกรมการตัดต่อเพื่อประกอบสื่อการเรียนการสอน

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ นัทธมน กนกกาญจนาและอาจารย์ศฤนห์ บุญช่วย เป็นผู้บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้

ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับผลตอบรับการเข้าร่วมการจัดอบรมจากบุคลากรเป็นอย่างดี ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้จากอาจารย์และบุคลากรภายใน วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการการสอน 

การจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) ในหัวข้อเรื่อง
การจัดการความรู้จากการใช้โปรแกรมตัดต่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน (ดูเพิ่มเติม)
 

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาผลิตบัณฑิต

การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : หลักสูตรพัฒนาศิลปิน โดย อาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ (ดูเพิ่มเติม)
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Basic Piano โดย อาจารย์นันทวุฒิ เสนางค์นารถ (ดูเพิ่มเติม)
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Music Technology โดย อาจารย์ธีระ ทรัพย์เพลง (ดูเพิ่มเติม)
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Voice เรียนร้องเพลงกับครูกุ้งนาง (นักศึกษาชาย)  โดย อาจารย์นัทธมน  กนกกาญจนา (ดูเพิ่มเติม)
การจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน : Voice เรียนร้องเพลงกับครูกุ้งนาง (นักศึกษาหญิง)  โดย อาจารย์นัทธมน  กนกกาญจนา (ดูเพิ่มเติม)
 
 

การจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

ผลงานเพลง “เลสโกหวานน้อย (Let’s Go Let’s Surf)” ของอาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

ในนามศิลปิน มดยักษ์ บีชบอย Modyak Beachboyz ft.Donky

เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ที่ https://youtu.be/tokCUTgP0qQ
ผลงานเพลง “ฟีลแฟนได้ไหม” ของอาจารย์ศุภสิทธิ์ พูลภิญโญ

ในนามศิลปิน มดยักษ์ บีชบอย Modyak Beachboyz

เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ที่ https://youtu.be/2YXouPEfgwk