ทุนการศึกษานักศึกษาปัจจุบัน ประเภททุนนักกิจกรรม SCA

ทุนนักกิจกรรม สนับสนุน ทุนการศึกษา 15,000 บาท
          วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกิจกรรม มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัยวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนบางส่วนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยอุดหนุน สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จดังใจหวัง

จำนวนทุนการศึกษา: ปีการศึกษาละ 5 ทุน (ประเภทต่อเนื่อง 1 ปีการศึกษา)
เป็นทุนสนับสนุนสำหรับค่าเทอม โดยจัดสรรทุนและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศวิทยาลัย นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จะได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จัดสรรทุนเป็นภาคเรียนละ 5,000 บาท คือ
ภาคเรียนที่ 1, ภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาเทอมภาคฤดูร้อน มีผลการเรียนอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา คือภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปีการศึกษา 2565
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA.) 2.5 ขึ้นไป
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นสุภาพชน ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
 5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุคมศึกษามาก่อน
 6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคคิดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 7. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการประกวดขับร้อง ชนะ 1 ใน 3 ระดับภูมิภาค เป็นต้น
 8. เป็นผู้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการส่งเสริม งานประชาสัมพันธ์ และเข้าร่วมกิจการของวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA อย่างดีมาโดยตลอด

เงื่อนไขระหว่างรับทุนการศึกษา

 1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ระหว่างศึกษาจะต้องรักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอยู่ที่ 2.5 ขึ้นไป และต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ในรายวิชาใดๆ ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 2. หากระหว่างรับทุนการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ต่ำกว่าระดับ 2.5 จะหมดสิทธิ์รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปทันที
 3. นักศึกษาทุนจะต้องลงทะเบียนตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยกำหนดติดต่อกันในทุกภาคศึกษา เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษา หากไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข ระบบจะตัดทุนการศึกษาที่เหลือทั้งหมด
 4. ให้ความร่วมมือกับวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ด้วยดีในทุก ๆ ด้าน

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครขอรับทุน 
 2. ใบความเห็นอาจารย์ 3 ใบ
 3. รูปถ่ายนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว (ติดใบสมัคร)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมปีล่าสุด ของเทอม 1 และ เทอม 2
 7. รางวัลหรือผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร : ใบสมัครขอรับทุนการศึกษานักศึกษาปัจจุบัน SCA
 2. สแกนเอกสารแนบเป็นไฟล์ .PDF ส่งช่องทาง Email: Krisanaporn@scacollege.ac.th ไฟล์เอกสารที่ต้องแนบส่งมีดังนี้
  – อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาหน้าตรง ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว
  – สำเนาใบแสดงผลการเรียน
  – สำเนาบัตรประชาชน
  – สำเนาทะเบียนบ้าน
  – แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  – ใบความเห็นอาจารย์ 3 ใบ (กรอกเฉพาะข้อมูลของนักศึกษา)
  – สำเนาเกียรติบัตร (ถ้ามี)
 1. เพื่อให้การสมัครเป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารไฟล์แนบให้เรียบร้อยก่อนสมัคร เพราะถ้าหากเอกสารแนบข้อ 2 ไม่ครบ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา

ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2566 (อัพเดทรอบเป็นรายปี)

แจ้งผลสมัคร  ภายใน 2 สัปดาห์หลังสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรปริญญาตรี

 โทรศัพท์ 091-954-1555 Email: Krisanaporn@scacollege.ac.th