สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง วิชาเอกนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง ระดับปริญญาตรี

 1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts

 2. ชื่อปริญญา

  ภาษาไทย : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดนตรีและศิลปะการแสดง) ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts in Music and Performing Arts อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) : ศป.บ.(ดนตรีและศิลปะการแสดง) อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ) : B.F.A. (Music and Performing Arts)

 3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต

  แบ่งออกเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะสาขา 89 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 4. จุดมุ่งหมาย

  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการธุรกิจและวงการธุรกิจบันเทิงที่มีคุณภาพโดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การออกแบบภาพลักษณ์ให้กับศิลปินและนักแสดงในสังกัด การออกแบบผลิตภัณฑ์ในวงการบันเทิง การเข้าใจกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและวงการบันเทิง การทำการตลาดแบบต่างๆ การบริหารจัดการองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิง เช่น ค่ายเพลง ค่ายละคร ค่ายภาพยนตร์ ห้องบันทึกเสียง โรงเรียนสอนดนตรี และการแสดง บริษัทผลิตโฆษณาและเพลงประกอบโฆษณา เป็นต้น และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงศาสตร์ในวงการบันเทิงอย่างแท้จริง เพื่อมีความเข้าใจในการร่วมงานกับศิลปินในสาขาและแขนงต่างๆ นักศึกษาจะได้ฝึกเบื้องต้น ในทักษะด้านการ ร้องเพลง การเต้น และการแสดงอีกด้วย นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะได้เรียนรู้ศาสตร์ในการสื่อสารด้วยสื่อบันเทิง (Entertainment Media) ครบทุกด้าน รวมถึงสื่อด้านกีฬา (Sports Media) และสื่อด้านการศึกษาด้วยสื่อบันเทิง (Edutainment Media) อีกด้วย อีกทั้งผู้เรียนยังได้เตรียมตนเองให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้เรียนรู้จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจนานาชาติ เรียนภาษาอังกฤษ และเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง อาทิ ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย และได้ฝึกงานในวงการบันเทิงในปีสุดท้ายยก่อนจบการศึกษาด้วย

 5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  นักการตลาดด้วยการใช้สื่อบันเทิง ผู้จัดการศิลปินนักร้องนักดนตรี นักแสดง นักกีฬาอาชีพ นักประชาสัมพันธ์องค์กร ผู้ผลิตสื่อบันเทิงด้านต่างๆ (Entertainment Media) สื่อด้านกีฬา (Sports Media) และสื่อด้านการศึกษาด้วยสื่อบันเทิง (Edutainment Media) นักธุรกิจบันเทิงด้านต่างๆ เช่น ธุรกิจสังกัดเพลง ละครโทรทัศน์ ละครเวที ละครเพลง ภาพยนตร์ สังกัดนักร้อ ง นักดนตรี นักแสดง นักกีฬาอาชีพ โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง การผลิตและประชาสัมพันธ์ผลงานเพลงและ มิวสิควีดีโอ ผู้ผลิตงาน โฆษณา ผู้ผลิตงาน สื่อบันเทิงชนิดต่างๆ Executive Producer เพลงหรือภาพยนตร์ และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 6. ตัวอย่างรายชื่อวิชาบางส่วน

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง  ระดับปริญญาตรี 4 ปี

  • ธุรกิจบันเทิง
  • ธุรกิจบันเทิงนานาชาติ
  • กฎหมายธุรกิจบันเทิง
  • สัมมนาวงการบันเทิง
  • โครงงานศิลปิน
  • ประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดง
  • อุตสาหกรรมการแสดงนานาชาติ
  • การจัดการสื่อด้านการกีฬาและสื่อการเรียนรู้เชิงบันเทิง
  • ทักษะการนำเสนองานธุรกิจบันเทิงและการเจรจาต่อรอง
  • หลักการสื่อสารธุรกิจบันเทิง
  • การวิจารณ์งานศิลปะการแสดง
  • หลักการตลาดธุรกิจบันเทิง
  • หลักการประชาสัมพันธ์ธุรกิจบันเทิง
  • หลักการการสื่อสารตราด้วยสื่อบันเทิง
  • หลักการโฆษณาด้วยสื่อบันเทิง
  • การสื่อสารการตลาดผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต
  • การจัดการด้านการแสดง
  • กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับการสื่อสารธุรกิจบันเทิง
  • กระบวนการผลิตงานด้านการแสดง
  • การสื่อสารและการเป็นพิธีกร
  • การขับร้องเบื้องต้น
  • การเต้นเบื้องต้น
  • การแสดงละครเวทีเบื้องต้น
  • การแสดงภาพยนตร์เบื้องต้น
  • การแสดงละครโทรทัศน์เบื้องต้น
 7. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าศึกษา

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและการบริหารธุรกิจบันเทิง ระดับปริญญาตรี 4 ปี รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาด้านศิลปะการแสดง