หลักสูตรการเรียนเต้นบัลเล่ต์ & แจ๊ส (ฺBallet & Jazz Dance) เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบขึ้นไป มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเพื่อเป็นการวางรากฐานการเต้นที่ดีอย่างมีระบบให้กับนักเรียนโดยมีเกรดการเรียนซึ่งมีเนื้อหาจาก ง่าย-ยาก ตามลำดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการวางรากฐานที่เหมาะสมและสามารถช่วยพัฒนาให้นักเรียนเต้นได้อย่างถูกต้องและสวยงามตามมาตรฐานหลักสูตรของออสเตรเลีย

นักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆของการเต้นและมีความรู้ความเข้าใจท่าทางการเต้นของแต่ละท่ามากยิ่งขึ้น สามารถช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเต้นอย่างถูกวิธีและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับตนเอง อาทิเช่น การจำท่าทางเทคนิคต่างๆที่ครูสอน, การประยุกต์ใช้เข้ากับการเต้นอื่นๆ ตลอดจนการมาเรียนให้ครบตามจำนวนชั่วโมงนักเรียนถึงจะมัสิทธิ์สอบ มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนรักและเคารพในวิชาชีพของการเต้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางด้านสายงานอาชีพมากขึ้น โดยใช้ Certificated ที่ได้รับเป็น Portfolio เพื่อใช้ประกอบการสมัครงาน หรือศึกษาต่อต่างประเทศได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

การเรียนการสอนและการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร A.T.O.D

ระยะเวลาในการเรียน หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนของคอร์สเรียนต่างๆ ดังนี้ (ระยะเวลาเรียน 1 คาบ คือ 50 นาที)

  • คอร์สเรียน 12 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 14 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 36 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 42 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 6 สัปดาห์)
  • คอร์สเรียน 48 คาบเรียน มีระยะเวลาในการเรียนมากที่สุดไม่เกิน 56 สัปดาห์ทำการ นับจากวันแรกที่เริ่มเรียน (เผื่อเวลาให้นักเรียนลาได้ไม่เกิน 8 สัปดาห์)
  • เรียนครั้งละ 1 คาบ หรือมากกว่า/สัปดาห์
  • นักเรียนที่เรียนไม่ครบ 40 ชั่วโมงไม่มีสิทธิ์สอบ นักเรียนต้องเรียน 40 ชั่วโมงขึ้นไปเท่านั้นจึงจะมิสิทธิ์สอบ
  • การสอบ จะสอบทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ทุกๆเดือน February (ก.พ.) ของทุกปี สอบโดย Madam Examiner จากประเทศ Australia
  • จากการสอบนักเรียนทุกคนที่สอบจะได้รับ Certificated ของหลักสูตรประเทศออสเตรเลีย (A.T.O.D) ซึ่งจะมีสัญลักษณ์สถาบัน คะแนนที่ได้รับ และลายเซ็นต์ Madam Examiner
  • ในการสอบแต่ละครั้งจะมีค่าสอบอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับเกรดที่เรียนและสอบเป็นการสอบในระดับ International