Kru Wut

นันทวุฒิ เสนาวงศ์นารถ
  • จบการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เปียโน)
  • อาจารย์ Accompaniment ณัฐ สตูดิโอ (อ.ณัฐ ยนตรรักษ์)
  • ประสบการณ์สอนถึง 20 ปี
  • อาจารย์ Accompaniment มหาวิทยาลัยมหิดล