Kru Jeans

นางสาว กรกช สินเมฆา

จบการศึกษา

  • การศึกษาปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง เอกนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานและประสบการณ์ทางด้านศิลปะการแสดง

  • วิทยากรพิเศษวิชานาฏศิลป์ ศูนย์นันทนาการ กรมพลศึกษา
  • สอนรำไทยและแต่งกายชุดละครรำให้กับนักแสดงนำหญิงช่อง 7 เรื่อง พ่อหม้ายเลขท้าย 2 ตัว
  • งานแสดงละครเวที เรื่อง โรมิโอกับอิเรียม
  • ลิเกละครเวที เรื่อง อชาตศัตรู
  • มีประสบการณ์สอนวิชานาฏศิลป์ไทยมากกว่า 5 ปี